Hành Trình Tu Tiên

(Vừa cập nhật: 19/09/2019 11:28)
Tên khác:

Bách Luyện Thành Thần

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2482337 Theo dõi: 521 Theo dõi truyện này
Hành Trình Tu Tiên Xếp hạng: 10/10 - 779 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
Hành Trình Tu Tiên
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
19/09/2019
2
14/09/2019
3
12/09/2019
4
10/09/2019
5
06/09/2019
6
06/09/2019
7
01/09/2019
8
29/08/2019
9
26/08/2019
10
25/08/2019
11
25/08/2019
12
24/08/2019
13
24/08/2019
14
24/08/2019
15
24/08/2019
16
24/08/2019
17
24/08/2019
18
24/08/2019
19
24/08/2019
20
24/08/2019
21
24/08/2019
22
24/08/2019
23
24/08/2019
24
24/08/2019
25
24/08/2019
26
24/08/2019
27
24/08/2019
28
24/08/2019
29
24/08/2019
30
24/08/2019
31
24/08/2019
32
24/08/2019
33
24/08/2019
34
24/08/2019
35
24/08/2019
36
24/08/2019
37
24/08/2019
38
24/08/2019
39
24/08/2019
40
24/08/2019
41
24/08/2019
42
21/08/2019
43
21/08/2019
44
21/08/2019
45
21/08/2019
46
21/08/2019
47
21/08/2019
48
21/08/2019
49
21/08/2019
50
21/08/2019
51
21/08/2019
52
21/08/2019
53
21/08/2019
54
21/08/2019
55
21/08/2019
56
21/08/2019
57
21/08/2019
58
21/08/2019
59
21/08/2019
60
21/08/2019
61
21/08/2019
62
21/08/2019
63
21/08/2019
64
21/08/2019
65
21/08/2019
66
21/08/2019
67
21/08/2019
68
21/08/2019
69
21/08/2019
70
21/08/2019
71
21/08/2019
72
21/08/2019
73
21/08/2019
74
21/08/2019
75
21/08/2019
76
21/08/2019
77
21/08/2019
78
21/08/2019
79
21/08/2019
80
21/08/2019
81
21/08/2019
82
21/08/2019
83
21/08/2019
84
21/08/2019
85
21/08/2019
86
21/08/2019
87
21/08/2019
88
21/08/2019
89
21/08/2019
90
21/08/2019
91
21/08/2019
92
21/08/2019
93
21/08/2019
94
21/08/2019
95
21/08/2019
96
21/08/2019
97
21/08/2019
98
21/08/2019
99
21/08/2019
100
21/08/2019
101
21/08/2019
102
21/08/2019
103
21/08/2019
104
21/08/2019
105
21/08/2019
106
21/08/2019
107
21/08/2019
108
21/08/2019
109
21/08/2019
110
21/08/2019
111
21/08/2019
112
21/08/2019
113
21/08/2019
114
21/08/2019
115
21/08/2019
116
21/08/2019
117
21/08/2019
118
21/08/2019
119
21/08/2019
120
21/08/2019
121
21/08/2019
122
21/08/2019
123
21/08/2019
124
21/08/2019
125
21/08/2019
126
21/08/2019
127
21/08/2019
128
21/08/2019
129
21/08/2019
130
21/08/2019
131
21/08/2019
132
21/08/2019
133
21/08/2019
134
21/08/2019
135
21/08/2019
136
21/08/2019
137
21/08/2019
138
21/08/2019
139
21/08/2019
140
21/08/2019
141
21/08/2019
142
21/08/2019
143
21/08/2019
144
21/08/2019
145
21/08/2019
146
21/08/2019
147
21/08/2019
148
21/08/2019
149
21/08/2019
150
21/08/2019
151
21/08/2019
152
21/08/2019
153
21/08/2019
154
21/08/2019
155
21/08/2019
156
21/08/2019
157
21/08/2019
158
21/08/2019
159
21/08/2019
160
21/08/2019
161
21/08/2019
162
21/08/2019
163
21/08/2019
164
21/08/2019
165
21/08/2019
166
21/08/2019
167
21/08/2019
168
21/08/2019
169
21/08/2019
170
21/08/2019
171
21/08/2019
172
21/08/2019
173
21/08/2019
174
21/08/2019
175
21/08/2019
176
21/08/2019
177
21/08/2019
178
21/08/2019
179
21/08/2019
180
21/08/2019
181
21/08/2019
182
21/08/2019
183
21/08/2019
184
21/08/2019
185
21/08/2019
186
21/08/2019
187
21/08/2019
188
21/08/2019
189
21/08/2019
190
21/08/2019
191
21/08/2019
192
21/08/2019
193
21/08/2019
194
21/08/2019
195
21/08/2019
196
21/08/2019
197
21/08/2019
198
21/08/2019
199
21/08/2019
200
21/08/2019
201
21/08/2019
202
21/08/2019
203
21/08/2019
204
21/08/2019
205
21/08/2019
206
21/08/2019
207
21/08/2019
208
21/08/2019
209
21/08/2019
210
21/08/2019
211
21/08/2019
212
21/08/2019
213
21/08/2019
214
21/08/2019
215
21/08/2019
216
21/08/2019
217
21/08/2019
218
21/08/2019
219
21/08/2019
220
21/08/2019
221
21/08/2019
222
21/08/2019
223
21/08/2019
224
21/08/2019
225
21/08/2019
226
21/08/2019
227
21/08/2019
228
21/08/2019
229
21/08/2019
230
21/08/2019
231
21/08/2019
232
21/08/2019
233
21/08/2019
234
21/08/2019
235
21/08/2019
236
21/08/2019
237
21/08/2019
238
21/08/2019
239
21/08/2019
240
21/08/2019
241
21/08/2019
242
21/08/2019
243
21/08/2019
244
21/08/2019
245
21/08/2019
246
21/08/2019
247
21/08/2019
248
21/08/2019
249
21/08/2019
250
21/08/2019
251
21/08/2019
252
21/08/2019
253
21/08/2019
254
21/08/2019
255
21/08/2019
256
21/08/2019
257
21/08/2019
258
21/08/2019
259
21/08/2019
260
21/08/2019
261
21/08/2019
262
21/08/2019
263
21/08/2019
264
21/08/2019
265
21/08/2019
266
21/08/2019
267
21/08/2019
268
21/08/2019
269
21/08/2019
270
21/08/2019
271
21/08/2019
272
21/08/2019
273
21/08/2019
274
21/08/2019
275
21/08/2019
276
21/08/2019
277
21/08/2019
278
21/08/2019
279
21/08/2019
280
21/08/2019
281
21/08/2019
282
21/08/2019
283
21/08/2019
284
21/08/2019
285
21/08/2019
286
21/08/2019
287
21/08/2019
288
21/08/2019
289
21/08/2019
290
21/08/2019
291
21/08/2019
292
21/08/2019
293
21/08/2019
294
21/08/2019
295
21/08/2019
296
21/08/2019
297
21/08/2019
298
21/08/2019
299
21/08/2019
300
21/08/2019
301
21/08/2019
302
21/08/2019
303
21/08/2019
304
21/08/2019
305
21/08/2019
306
21/08/2019
307
21/08/2019
308
21/08/2019
309
21/08/2019
310
21/08/2019
311
21/08/2019
312
21/08/2019
313
21/08/2019
314
21/08/2019
315
21/08/2019
316
21/08/2019
317
21/08/2019
318
21/08/2019
319
21/08/2019
320
21/08/2019
321
21/08/2019
322
21/08/2019
323
21/08/2019
324
21/08/2019
325
21/08/2019
326
21/08/2019
327
21/08/2019
328
21/08/2019
329
21/08/2019
330
21/08/2019
331
21/08/2019
332
21/08/2019
333
21/08/2019
334
21/08/2019
335
21/08/2019
336
21/08/2019
337
21/08/2019
338
21/08/2019
339
21/08/2019
340
21/08/2019
341
21/08/2019
342
21/08/2019
343
21/08/2019
344
21/08/2019
345
21/08/2019
346
21/08/2019
347
21/08/2019
348
21/08/2019
349
21/08/2019
350
21/08/2019
351
21/08/2019
352
21/08/2019
353
21/08/2019
354
21/08/2019
355
21/08/2019
356
21/08/2019
357
21/08/2019
358
21/08/2019
359
21/08/2019
360
21/08/2019
361
21/08/2019
362
21/08/2019
363
21/08/2019
364
21/08/2019
365
21/08/2019
366
21/08/2019
367
21/08/2019
368
21/08/2019
369
21/08/2019
370
21/08/2019
371
21/08/2019
372
21/08/2019
373
21/08/2019
374
21/08/2019
375
21/08/2019
376
21/08/2019
377
21/08/2019
378
21/08/2019
379
21/08/2019
380
21/08/2019
381
21/08/2019
382
21/08/2019
383
21/08/2019
384
21/08/2019
385
21/08/2019
386
21/08/2019
387
21/08/2019
388
21/08/2019
389
21/08/2019
390
21/08/2019
391
21/08/2019
392
21/08/2019
393
21/08/2019
394
21/08/2019
395
21/08/2019
396
21/08/2019
397
21/08/2019
398
21/08/2019
399
21/08/2019
400
21/08/2019
401
21/08/2019
402
21/08/2019
403
21/08/2019
404
21/08/2019
405
21/08/2019
406
21/08/2019
407
21/08/2019
408
21/08/2019
409
21/08/2019
410
21/08/2019
411
21/08/2019
412
21/08/2019
413
21/08/2019
414
21/08/2019
415
21/08/2019
416
21/08/2019
417
21/08/2019
418
21/08/2019
419
21/08/2019
420
21/08/2019
421
21/08/2019
422
21/08/2019
423
21/08/2019
424
21/08/2019
425
21/08/2019
426
21/08/2019
427
21/08/2019
428
21/08/2019
429
21/08/2019
430
21/08/2019
431
21/08/2019
432
21/08/2019
433
21/08/2019
434
21/08/2019
435
21/08/2019
436
21/08/2019
437
21/08/2019
438
21/08/2019
439
21/08/2019
440
21/08/2019
441
21/08/2019
442
21/08/2019
443
21/08/2019
444
21/08/2019
445
21/08/2019
446
21/08/2019
447
21/08/2019
448
21/08/2019
449
21/08/2019
450
21/08/2019
451
21/08/2019
452
21/08/2019
453
21/08/2019
454
21/08/2019
1
Bình luận
thd01
Box
thd01 Gửi vào: 10/08/2019 22:39
căng
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 02/07/2019 11:41
hóng tiếp
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 08/06/2019 20:25
Hóng tiếp
Tom boy
Box
Tom boy Gửi vào: 11/04/2019 12:19
S nhiu chapter đọc không dc vậy 🤯🤯
Xaemanhsehanhphuc
Box
Xaemanhsehanhphuc Gửi vào: 03/08/2018 9:19
Lâu quá ~
Quocsos
Box
Quocsos Gửi vào: 12/12/2017 15:02
Lau ra qua vay
1
Truyện cùng loại
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
19/09/2019 12:48
Tổng quát: Xem phần 1 tại đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 365188
Comment: 4
Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
18/09/2019 08:48
Tổng quát: Nữ Chính bị chồng và em gái hại chết . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 661322
Comment: 3
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
19/09/2019 09:48
Tổng quát: Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 138775
Comment: 2
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
15/09/2019 10:58
Tổng quát: Tình yêu và showbiz, Cực Hay ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1092092
Comment: 29
Hoàng Hậu Bận Lắm
13/09/2019 07:48
Tổng quát: Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 226213
Comment: 13
Hanazono Nhà Vệ Sinh
18/09/2019 07:43
Tổng quát: Chỉ cất lời khi im lặng là sai trái! 
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 9
Comment: 0
Solo Đi Vương Gia
13/09/2019 07:18
Tổng quát: "Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 209725
Comment: 9
Vương Gia ! Không nên a !
17/09/2019 09:48
Tổng quát: Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình... <3
Phần 1 là Công Tử ! Không nên a ! click vào đây xem nè
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3220446
Comment: 43
Linh Võ Đế Tôn
14/09/2019 09:28
Tổng quát: Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 288041
Comment: 3
Quy Tự Dao
19/09/2019 11:48
Tổng quát: Chuyện tình 9 kiếp thế gian , những khó khăn trong 9 kiếp , cô ấy đã trải qua, chỉ muốn quên đi tất cả trước kia, nhưng lại cứ khăng khăng ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 288014
Comment: 2
Kiêu Sủng Y Phi
19/09/2019 08:48
Tổng quát: Lần đầu tiên làm nhiệm vụ gặp phải sự cố, ai ngờ lại xuyên vào người công chúa đã chết đuối kia… Để có thể thay thế cô công chúa ngốc nghếch, nhu nhược và tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, tôi phải làm thế nào đây? :D
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 565222
Comment: 15
 Tokyo Manji Revengers
[]
18/09/2019 07:47
Tổng quát: Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou.
Ủng hộ bọn mình tại FB:https://www.facebook.com/EiShunTeam/
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 104
Comment: 0
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
19/09/2019 09:19
Tổng quát: Xuyên không bla bla bla... Tên của thái tử ca mà ngươi cũng dám tùy tiện gọi? Người đâu rồi, hành hình!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7675143
Comment: 151
Vương phi thật uy vũ
18/09/2019 08:48
Tổng quát: Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân. Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 296715
Comment: 15
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
18/09/2019 06:48
Tổng quát: Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh.
- Doãn Tư Thần, anh là tính làm gì đấy?
Doãn Tư Thần cười một cách dụ hoặc:
- Vợ à, mình cũng nên đẻ thêm đứa thứ 2 đi!
Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3294205
Comment: 39
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com