Hành Trình Tu Tiên

(Vừa cập nhật: 18/07/2019 04:18)
Tên khác:

Bách Luyện Thành Thần

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2453193 Theo dõi: 519 Theo dõi truyện này
Hành Trình Tu Tiên Xếp hạng: 10/10 - 770 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
Hành Trình Tu Tiên
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
17/07/2019
2
17/07/2019
3
17/07/2019
4
17/07/2019
5
17/07/2019
6
17/07/2019
7
17/07/2019
8
17/07/2019
9
17/07/2019
10
17/07/2019
11
17/07/2019
12
17/07/2019
13
17/07/2019
14
17/07/2019
15
17/07/2019
16
17/07/2019
17
17/07/2019
18
17/07/2019
19
17/07/2019
20
17/07/2019
21
17/07/2019
22
17/07/2019
23
17/07/2019
24
17/07/2019
25
17/07/2019
26
17/07/2019
27
17/07/2019
28
17/07/2019
29
17/07/2019
30
17/07/2019
31
17/07/2019
32
17/07/2019
33
17/07/2019
34
17/07/2019
35
17/07/2019
36
17/07/2019
37
17/07/2019
38
17/07/2019
39
17/07/2019
40
17/07/2019
41
17/07/2019
42
17/07/2019
43
17/07/2019
44
17/07/2019
45
17/07/2019
46
17/07/2019
47
17/07/2019
48
17/07/2019
49
17/07/2019
50
17/07/2019
51
17/07/2019
52
17/07/2019
53
17/07/2019
54
17/07/2019
55
17/07/2019
56
17/07/2019
57
17/07/2019
58
17/07/2019
59
17/07/2019
60
17/07/2019
61
17/07/2019
62
17/07/2019
63
17/07/2019
64
17/07/2019
65
17/07/2019
66
17/07/2019
67
17/07/2019
68
17/07/2019
69
17/07/2019
70
17/07/2019
71
17/07/2019
72
17/07/2019
73
17/07/2019
74
17/07/2019
75
17/07/2019
76
17/07/2019
77
17/07/2019
78
17/07/2019
79
17/07/2019
80
17/07/2019
81
17/07/2019
82
17/07/2019
83
17/07/2019
84
17/07/2019
85
17/07/2019
86
17/07/2019
87
17/07/2019
88
17/07/2019
89
17/07/2019
90
17/07/2019
91
17/07/2019
92
17/07/2019
93
17/07/2019
94
17/07/2019
95
17/07/2019
96
17/07/2019
97
17/07/2019
98
17/07/2019
99
17/07/2019
100
17/07/2019
101
17/07/2019
102
17/07/2019
103
17/07/2019
104
17/07/2019
105
17/07/2019
106
17/07/2019
107
17/07/2019
108
17/07/2019
109
17/07/2019
110
17/07/2019
111
17/07/2019
112
17/07/2019
113
17/07/2019
114
17/07/2019
115
17/07/2019
116
17/07/2019
117
17/07/2019
118
17/07/2019
119
17/07/2019
120
17/07/2019
121
17/07/2019
122
17/07/2019
123
17/07/2019
124
17/07/2019
125
17/07/2019
126
17/07/2019
127
17/07/2019
128
17/07/2019
129
17/07/2019
130
17/07/2019
131
17/07/2019
132
17/07/2019
133
17/07/2019
134
17/07/2019
135
17/07/2019
136
17/07/2019
137
17/07/2019
138
17/07/2019
139
17/07/2019
140
17/07/2019
141
17/07/2019
142
17/07/2019
143
17/07/2019
144
17/07/2019
145
17/07/2019
146
17/07/2019
147
17/07/2019
148
17/07/2019
149
17/07/2019
150
17/07/2019
151
17/07/2019
152
17/07/2019
153
17/07/2019
154
17/07/2019
155
17/07/2019
156
17/07/2019
157
17/07/2019
158
17/07/2019
159
17/07/2019
160
17/07/2019
161
17/07/2019
162
17/07/2019
163
17/07/2019
164
17/07/2019
165
17/07/2019
166
17/07/2019
167
17/07/2019
168
17/07/2019
169
17/07/2019
170
17/07/2019
171
17/07/2019
172
17/07/2019
173
17/07/2019
174
17/07/2019
175
17/07/2019
176
17/07/2019
177
17/07/2019
178
17/07/2019
179
17/07/2019
180
17/07/2019
181
17/07/2019
182
17/07/2019
183
17/07/2019
184
17/07/2019
185
17/07/2019
186
17/07/2019
187
17/07/2019
188
17/07/2019
189
17/07/2019
190
17/07/2019
191
17/07/2019
192
17/07/2019
193
17/07/2019
194
17/07/2019
195
17/07/2019
196
17/07/2019
197
17/07/2019
198
17/07/2019
199
17/07/2019
200
17/07/2019
201
17/07/2019
202
17/07/2019
203
17/07/2019
204
17/07/2019
205
17/07/2019
206
17/07/2019
207
17/07/2019
208
17/07/2019
209
17/07/2019
210
17/07/2019
211
17/07/2019
212
17/07/2019
213
17/07/2019
214
17/07/2019
215
17/07/2019
216
17/07/2019
217
17/07/2019
218
17/07/2019
219
17/07/2019
220
17/07/2019
221
17/07/2019
222
17/07/2019
223
17/07/2019
224
17/07/2019
225
17/07/2019
226
17/07/2019
227
17/07/2019
228
17/07/2019
229
17/07/2019
230
17/07/2019
231
17/07/2019
232
17/07/2019
233
17/07/2019
234
17/07/2019
235
17/07/2019
236
17/07/2019
237
17/07/2019
238
17/07/2019
239
17/07/2019
240
17/07/2019
241
17/07/2019
242
17/07/2019
243
17/07/2019
244
17/07/2019
245
17/07/2019
246
17/07/2019
247
17/07/2019
248
17/07/2019
249
17/07/2019
250
17/07/2019
251
17/07/2019
252
17/07/2019
253
17/07/2019
254
17/07/2019
255
17/07/2019
256
17/07/2019
257
17/07/2019
258
17/07/2019
259
17/07/2019
260
17/07/2019
261
17/07/2019
262
17/07/2019
263
17/07/2019
264
17/07/2019
265
17/07/2019
266
17/07/2019
267
17/07/2019
268
17/07/2019
269
17/07/2019
270
17/07/2019
271
17/07/2019
272
17/07/2019
273
17/07/2019
274
17/07/2019
275
17/07/2019
276
17/07/2019
277
17/07/2019
278
17/07/2019
279
17/07/2019
280
17/07/2019
281
17/07/2019
282
17/07/2019
283
17/07/2019
284
17/07/2019
285
17/07/2019
286
17/07/2019
287
17/07/2019
288
17/07/2019
289
17/07/2019
290
17/07/2019
291
17/07/2019
292
17/07/2019
293
17/07/2019
294
17/07/2019
295
17/07/2019
296
17/07/2019
297
17/07/2019
298
17/07/2019
299
17/07/2019
300
17/07/2019
301
17/07/2019
302
17/07/2019
303
17/07/2019
304
17/07/2019
305
17/07/2019
306
17/07/2019
307
17/07/2019
308
17/07/2019
309
17/07/2019
310
17/07/2019
311
17/07/2019
312
17/07/2019
313
17/07/2019
314
17/07/2019
315
17/07/2019
316
17/07/2019
317
17/07/2019
318
17/07/2019
319
17/07/2019
320
17/07/2019
321
17/07/2019
322
17/07/2019
323
17/07/2019
324
17/07/2019
325
17/07/2019
326
17/07/2019
327
17/07/2019
328
17/07/2019
329
17/07/2019
330
17/07/2019
331
17/07/2019
332
17/07/2019
333
17/07/2019
334
17/07/2019
335
17/07/2019
336
17/07/2019
337
17/07/2019
338
17/07/2019
339
17/07/2019
340
17/07/2019
341
17/07/2019
342
17/07/2019
343
17/07/2019
344
17/07/2019
345
17/07/2019
346
17/07/2019
347
17/07/2019
348
17/07/2019
349
17/07/2019
350
17/07/2019
351
17/07/2019
352
17/07/2019
353
17/07/2019
354
17/07/2019
355
17/07/2019
356
17/07/2019
357
17/07/2019
358
17/07/2019
359
17/07/2019
360
17/07/2019
361
17/07/2019
362
17/07/2019
363
17/07/2019
364
17/07/2019
365
17/07/2019
366
17/07/2019
367
17/07/2019
368
17/07/2019
369
17/07/2019
370
17/07/2019
371
17/07/2019
372
17/07/2019
373
17/07/2019
374
17/07/2019
375
17/07/2019
376
17/07/2019
377
17/07/2019
378
17/07/2019
379
17/07/2019
380
17/07/2019
381
17/07/2019
382
17/07/2019
383
17/07/2019
384
17/07/2019
385
17/07/2019
386
17/07/2019
387
17/07/2019
388
17/07/2019
389
17/07/2019
390
17/07/2019
391
17/07/2019
392
17/07/2019
393
17/07/2019
394
17/07/2019
395
17/07/2019
396
17/07/2019
397
17/07/2019
398
17/07/2019
399
17/07/2019
400
17/07/2019
401
17/07/2019
402
17/07/2019
403
17/07/2019
404
17/07/2019
405
17/07/2019
406
17/07/2019
407
17/07/2019
408
17/07/2019
409
17/07/2019
410
17/07/2019
411
17/07/2019
412
17/07/2019
413
17/07/2019
1
Bình luận
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 02/07/2019 11:41
hóng tiếp
vuazinspeeb
Box
vuazinspeeb Gửi vào: 08/06/2019 20:25
Hóng tiếp
Tom boy
Box
Tom boy Gửi vào: 11/04/2019 12:19
S nhiu chapter đọc không dc vậy 🤯🤯
Xaemanhsehanhphuc
Box
Xaemanhsehanhphuc Gửi vào: 03/08/2018 9:19
Lâu quá ~
Quocsos
Box
Quocsos Gửi vào: 12/12/2017 15:02
Lau ra qua vay
1
Truyện cùng loại
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
17/07/2019 10:49
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1838377
Comment: 45
Sủng Phi Của Vương
13/07/2019 08:48
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 140913
Comment: 6
Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt
14/07/2019 10:48
Tổng quát: Đang cập nhật...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 73629
Comment: 3
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
15/07/2019 09:58
Tổng quát: Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 357613
Comment: 16
Vợ yêu không ngoan
18/07/2019 02:09
Tổng quát: cùng tác giả bộ thiếu soái vợ ngài lại bỏ trốn :3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 417414
Comment: 13
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
14/07/2019 08:08
Tổng quát: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2960575
Comment: 5
Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma
18/07/2019 11:28
Tổng quát: Cô vốn chỉ muốn giúp người mẹ đã mất hoàn thành hợp đồng còn dang dở, ai ngờ được mấy nghệ sĩ cô phụ trách người nào người nấy đều là công tử quý tộc. Người ta đói cô nấu cơm, người ta buồn ngủ cô làm gối đầu, người ta khát… khụ khụ! Dạ Vũ Tích, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?! Người nào đó cúi người nhìn thẳng vào cô bé ngây ngô, khẽ nhếch khóe môi: “Lam Tiểu Mạc! Làm bạn gái anh nhé!”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 41258
Comment: 3
Cuồng duệ tiểu thê
18/07/2019 10:48
Tổng quát: được cải biến và dựa theo tiểu thuyết cuồng túm tiểu thê: tổng tài đại thúc ôm một cái
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 137003
Comment: 5
Cú Đấm Hủy Diệt
14/07/2019 01:18
Tổng quát: Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1134134
Comment: 13
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra
15/07/2019 07:28
Tổng quát: Con gái lớn của Cố Thị - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch :” Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!” Lệ Tư Tước :” Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 278851
Comment: 6
Vương phi thật uy vũ
18/07/2019 01:48
Tổng quát: Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân. Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 238733
Comment: 15
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
18/07/2019 07:28
Tổng quát: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1448321
Comment: 22
Domestic na Kanojo
15/07/2019 11:42
Tổng quát: Natsuo có một tình yêu thầm kín với cô giáo của mình. Rồi một ngày nọ, cậu chấp nhận lời đề nghị "làm thử" của một cô gái mới quen lần đầu. Sau đó, cậu phát hiện ra cô gái ấy và tình yêu thầm lặng của mình - cô giáo, đến sống chung nhà với tư cách là con của người mẹ kế...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 222916
Comment: 2
Vạn Giới Tiên Tung
17/07/2019 06:18
Tổng quát: Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 554077
Comment: 1
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com